LakeusRekry.fi

MUUTAKIN KUIN REKRYTOINTIA

REKRYTOINTI Toteutamme rekrytoinnit yrityksille ammattitaitoisesti ja joustavasti erilaisilla malleilla: suorahakuina, ilmoitteluhakuina, pikahakuina hakijakannasta tai sovitusti asiakkaan tarpeen mukaan. Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus eri organisaatiotasojen toimihenkilörekrytoinneista. Vahvuuksiamme ovat paikallisen yritystoiminnan ja osaajakentän tuntemus, liiketoimintaymmärrys ja laaja toimialaosaaminen sekä luottamuksellisuus ja yrittäjämäinen toimintatapa.

”Joskus yritykselle on parempi, erilaisista tarpeista johtuen, hoitaa rekrytointi ns. hiljaisena hakuna tai anonyymisti. Tämä hoituu laadukkaasti, luottamuksella ja ammattitaitoisesti asiansa osaavan rekrytoijan toimesta. Tämä on erityisesti ylempien toimihenkilöiden, hallitusjäsenten tai kilpailijasyistä erityisosaajien haussa usein käytettävä menetelmä. Paluumuuttajien tavoittelu eri maantieteellisten alueiden kesken hoituu myös parhaiten suorahaun menetelmin. – Lue lisää »


HAASTATTELUT JA ARVIOINNIT Tarjoamme osaamiskartoituksia, tehtävämäärittelyjä, haastattelupalveluita sekä henkilöarviointeja nykyaikaisilla menetelmillä ja työkaluilla asiakkaan yksilöityihin tarpeisiin. Teemme kompetenssipohjaisia persoonallisuuden profilointeja, monipuolisia kykytestauksia ja työsimulaatioita. Voimme tehdä myös syvähaastatteluja vaativiin hakuihin, ryhmähaastatteluja massahakuihin, lähtökeskusteluja irtisanoutuville henkilöille tai toimia asiakkaan tukena vastaavissa tilanteissa.

“Ammattitaitoinen haastattelu on yksi parhaista ja tärkeimmistä uuden henkilön valintaan liittyvistä arviointimenetelmistä. Haastatteluita suoritetaan monilla eri menetelmillä ja eri tavoin. Yleisimmin rekrytoija on mukana asiakkaan kanssa tai rekrytoija hoitaa ns. esikarsintahaastatteluvaiheen tai viimeisimpien ehdokkaiden syvähaastattelun. Käytössä on myös ryhmähaastattelut asiakaspalvelutehtäviin ja stressinsietokykyä varmentavat painehaastattelut.Lisäksi Lakeusrekry käyttää erilaisia henkilöanalyysejä ja arviointimenetelmiä, kuten Cut-e, DiSC Everything ja Insights Discovery. Näitä käytetään mm. rekrytointien, ryhmädynamiikkaselvitysten, esimiestyön ja myynnin valmennuksien yhteydessä.
Myös ns. lähtökeskustelut kuuluvat haastattelupalveluihimme – henkilön itse irtisanoutuessa. Objektiivisimman vastauksen irtisanoutumiseen johtaneista syistä yritys saa tietoonsa ulkopuolisen henkilön suorittaman haastattelun toimesta. Haastattelut suoritetaan yleensä anonyymisti ja niistä koostetaan yhteenveto. Nopeita toimenpiteitä vaativat seikat otetaan heti yrityksen kanssa keskusteluun.
– Lue lisää »


UUDELLEENSIJOITUSPALVELU Palvelun tavoitteena on edistää hyvää työnantajakuvaa sekä valmentaa työntekijöitä irtisanomistilanteissa uuden uran löytämiseen. Palvelu voidaan toteuttaa alueelliset työnantajat ja työmarkkinat tuntien joko ryhmä- tai yksilövalmennuksina.

“Yritysten tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuva tai ylempien toimihenkilöiden sopimusluonteisissa irtisanomistilanteissa vakiintunut tapa on tarjota ns. uudelleensijoitus -valmennusta (eng. ouplacement), jota kutsutaan nykyään myös työnhaun valmennukseksi. Vaihtoehtoina on ryhmävalmennukset suuremmille ryhmille ja ylemmille toimihenkilöille tarkoitettu yksilövalmennus. Näissä on paljon eri variaatioita sisällön osalta, mutta ydinajatuksena on varmistaa että jokaisella on hallussaan tämän päivän työnhaun viimeisimmät menetelmät ja tiedot. Lisäksi luodaan kontakteja alueen rekrytoiviin yrityksiin sekä avustetaan eri tavoin uuden uran löytämisessä. – Lue lisää »


VALMENNUKSET JA MENTOROINTI Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus yritysten ja organisaatioiden valmentamisesta. Voimme toteuttaa ryhmävalmennusta työyhteisöjen tai yksilöiden toiminnan sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen, esimiesvalmennusta ja –mentorointia sekä alaistaitovalmennusta.

“Esimiesmentoroinnissa käydään valmentavien esimiesten kanssa keskusteluja erilaisista johtajuuteen ja haasteellisiin esimiestilanteisiin liittyvistä asioista. Yleisimmin näissä pyritään etsimään yhdessä ratkaisuja ja malleja päivittäisten ongelmien hoitoon. Tyypillisiä keskustelun aiheita ovat oman osaamisen, motivaation ja stressinsietokyvyn lisääminen ja työtyytyväisyyden sekä yhteistyön parantaminen alaisten välillä.
Alaistaitovalmennus soveltuu hyvin muutostilanteisiin tai tiimi- ja TyKy -päivien yhteyteen. Sisältö suunnitellaan työyhteisön tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Valmennukset voivat olla puhtaasti asiapitoisia tai vaihtoehtoisesti niistä voidaan tehdä sisällöltään kevyempiä – huumorilla höystettynä.
– Lue lisää »


HR-KONSULTOINTI Luomme tarvittaessa asiakaskohtaisesti sopivat perehdytysohjelmat, kehityskeskustelumallit ja muut henkilöstöhallinnon perustyökalut ja autamme asiakkaita niiden tehokkaassa käyttöönotossa. Konsultoimme ja valmennamme asiakkaita myös irtisanomistilanteiden ja kehityskeskustelujen läpikäynnissä, teemme ryhmädynamiikkaselvityksiä ja autamme dokumentaation (mm. prosessi- ja tehtäväkuvaukset, HR-viestintä, henkilöstöohjeistukset) luomisessa yritykselle.

“Asiantuntija -sparrausapua annamme osaamisiemme puitteissa erilaisiin tilanteisiin.
Esimerkkinä; irtisanomistilanteissa tarvittaessa mukana ulkopuolisena toimijana sekä ryhmädynamiikkaselvitykset. Ryhmän toimintakulttuuri luo tiettyjä toimintatapoja sekä vaikutuksia sen jäseniin. Näiden ymmärtäminen luo edellytykset paremmalle työtyytyväisyydelle sekä tuloksekkaalle toiminnalle.
Koska tiimillämme on monipuolista työkokemusta HR-, liiketoiminnan kehitys- ja esimiestyöstä, kerro ongelmasi niin katsotaan löydämmekö yhdessä ajatuksia ja toimintamalleja joita voimme hyödyntää tilanteen ratkaisemisessa!
– Lue lisää »


INHOUSE HR-PALVELU Voimme tarjota pk-yrityksille myös joustavan, osa-aikaisen HR-resurssin yrityksen henkilöstöasioiden suorittamisen tueksi. Tehtäväkenttä määritellään yhdessä ja se voi sisältää esimerkiksi rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen tai työhyvinvoinnin osa-alueita.

Avoimet työpaikat